Home PBS
PBS Sejarah tingkatan 1

BAND

PERNYATAAN STANDARD

1

Mengetahui fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah  dan unsur patriotisme.

2

Memahami fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah  dan unsur patriotisme.

3

Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme

4

Menghuraikan fakta sejarah dan mahir  mengaplikasi  kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme

5

Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia, mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah

6

Menjana idea secara rasional dan  menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia

 

BAND 1

DESKRIPTOR

EVIDENS

B1D1

Mengetahui kemahiran sejarah

dan  kepentingan sejarah dalam

kehidupan kita

B1D1E1

Menyatakan pengertian sejarah

B1D1E2

Menyatakan istilah / konsep masa dalam sejarah (KPS)

B1D1E3

Menyenaraikan tujuan belajar sejarah (UP)

B1D2

Mengetahui Zaman Prasejarah

kerajaan awal di Asia Tenggara

dan keagungan Kesultanan

Melayu Melaka

B1D2E1

Menyatakan tahap Zaman Prasejarah secara

kronologi (KPS)

B1D2E2

Menyatakan bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara

B1D2E3

Menyatakan asal-usul nama Melaka

B1D2E4

Menyenaraikan tokoh pada  Zaman Kesultanan

Melayu Melaka (UP)

B1D2E5

Menyatakan kuasa Barat yang menguasai Melaka

B1D3

Mengetahui Kesultanan Melayu

Melaka menjadi asas kerajaan

masa kini dan latar belakang

Sarawak dan Sabah

B1D3E1

Menyatakan pengasasan kerajaan Johor

B1D3E2

Menyenaraikan tokoh dalam kerajaan Johor (UP)

B1D3E3

Menyatakan kegemilangan kerajaan Johor

B1D3E4

Menamakan kerajaan Melayu yang tua dan

kerajaan Melayu yang baru

B1D3E5

Melabel lokasi kerajaan Melayu yang tua dan

kerajaan Melayu yang baru dalam peta

Semenanjung Malaysia. (KPS)

B1D3E6

Menyatakan kesenian rakyat masyarakat Melayu

tradisional (UP)

B1D3E7

Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak

B1D3E8

Menyenaraikan kumpulan etnik di Sabah

BAND 2

Klik Sini?

DESKRIPTOR

EVIDENS

B2D1

Memahami kemahiran sejarah

dan  kepentingan sejarah dalam

kehidupan kita

B2D1E1

Menjelaskan ciri-ciri sejarah

B2D1E2

Menjelaskan sumber-sumber sejarah (KPS)

B2D1E3

Menjelaskan kaedah pengkajian sejarah

B2D1E4

Menjelaskan istilah / konsep masa dalam sejarah

(KPS)

B2D2

Memahami Zaman Prasejarah,

kerajaan awal di Asia Tenggara

dan keagungan Kesultanan

Melayu Melaka

B2D2E1

Menjelaskan ciri-ciri masyarakat Zaman Prasejarah

(KPS)

B2D2E2

Menjelaskan kegiatan ekonomi kerajaan agraria

dan maritim di Asia Tenggara

B2D2E3

Menjelaskan asal-usul nama Melaka

B2D2E4

Menjelaskan peranan Parameswara dan Tun Perak

pada zaman Kesultanan Melayu Melaka (UP)

B2D2E5

Menjelaskan struktur pentadbiran Sistem Pembesar

Empat Lipatan

B2D2E6

Menjelaskan faktor kemajuan perdagangan di

Melaka

B2D2E7

Menjelaskan bentuk hubungan luar Melaka

B2D2E8

Menjelaskan cara kedatangan Islam ke Melaka

B2D2E9

Menjelaskan peranan istana sebagai pusat

intelektual

B2D2E10

Menjelaskan cara perluasan kuasa Kesultanan

Melayu Melaka

B2D2E11

Menjelaskan faktor kemerosotan dan kejatuhan

Kesultanan Melayu Melaka

B2D3

Memahami Kesultanan Melayu

Melaka menjadi asas kerajaan

masa kini dan latar belakang

Sarawak dan Sabah

B2D3E1

Menjelaskan pengasasan kerajaan Johor

B2D3E2

Menjelaskan faktor kegemilangan kerajaan Johor

(UP)

B2D3E3

Menjelaskan tokoh dalam kesultanan Johor (UP)

B2D3E4

Menjelaskan latar belakang kerajaan Melayu yang

tua dan kerajaan Melayu yang baru

B2D3E5

Menjelaskan sistem pemerintahan dan pentadbiran

di Negeri-negeri Melayu

B2D3E6

Menjelaskan sistem perundangan tidak bertulis

kerajaan Melayu

B2D3E7

Menjelaskan kegiatan ekonomi sara diri di Negerinegeri Melayu

B2D3E8

Menjelaskan sistem pendidikan masyarakat Melayu

tradisional

B2D3E9

Menjelaskan latar belakang sejarah Sarawak

B2D3E10

Menjelaskan latar belakang sejarah Sabah

B2D3E11

Menjelaskan cara hidup dan budaya kumpulan etnik

di Sarawak (UP)

B2D3E12

Menjelaskan cara hidup dan budaya kumpulan etnik

di Sabah (UP)

 

 

BAND 3

DESKRIPTOR

EVIDENS

B3D1

Mengaplikasi kemahiran sejarah

dalam mengkaji sejarah negara

B3D1E1

Memberi contoh peristiwa penting dalam sejarah negara

(KPS, UP)

B3D1E2

Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah

(KPS)

B3D1E3

Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dalam

mengkaji sejarah (KPS)

B3D1E4

Mengaplikasikan istilah / konsep masa dalam sejarah

(KPS)

B3D1E5

Memberi contoh kejayaan negara yang menjadi

kebanggaan kita (UP)

B3D1E6

Mengamalkan unsur patriotisme (UP)

B3D2

Menerangkan  Zaman

Prasejarah, kerajaan awal di Asia

Tenggara dan keagungan

Kesultanan Melayu Melaka

B3D2E1

Menerangkan ciri masyarakat Zaman Prasejarah

B3D2E2

Menerangkan pentadbiran kerajaan awal di Asia

Tenggara

B3D2E3

Menerangkan peranan pembesar dalam pentadbiran

Sistem Pembesar Empat Lipatan

B3D2E4

Menerangkan faktor kemajuan perdagangan di Melaka

B3D2E5

Menerangkan kepentingan hubungan luar Melaka

B3D2E6

Menerangkan kesan perkembangan Islam di Melaka

B3D2E7

Menerangkan peranan istana sebagai pusat intelektual

B3D2E8

Melakar dan melorek kawasan jajahan empayar Melaka

(KPS)

B3D2E9

Menerangkan ciri kepimpinan yang membawa kepada

kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka (UP)

B3D2E10

Menerangkan faktor kemerosotan dan kejatuhan

Kesultanan Melayu Melaka

B3D3

Menerangkan Kesultanan Melayu

Melaka menjadi asas kerajaan

masa kini dan latar belakang

Sarawak dan Sabah

B3D3E1

Menerangkan faktor kegemilangan kerajaan Johor

B3D3E2

Menerangkan keistimewaan kerajaan Melayu yang tua

dan kerajaan Melayu yang baru (UP)

B3D3E3

Menerangkan sistem pemerintahan dan pentadbiran di

Negeri-negeri Melayu

B3D3E4

Menerangkan sistem perundangan kerajaan Melayu

B3D3E5

Menerangkan kegiatan ekonomi tradisional di negerinegeri Melayu

B3D3E6

Menerangkan sosiobudaya masyarakat Melayu

tradisional (UP)

B3D3E7

Menerangkan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi

kumpulan etnik di Sarawak (UP)

B3D3E8

Menerangkan kegiatan sosiobudaya dan sosioekonomi

kumpulan etnik di Sabah (UP)

BAND 4

DESKRIPTOR

EVIDENS

B4D1

Mahir mengaplikasi  kemahiran

sejarah dalam mengkaji sejarah

negara

B4D1E1

Mengelas sumber sejarah dalam mengkaji sejarah

(KPS)

B4D1E2

Menggunakan sumber sejarah dengan tepat dalam

mengkaji sejarah (KPS)

B4D1E3

Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah dengan

tepat dalam mengkaji sejarah (KPS)

B4D1E4

Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dengan

tepat dalam mengkaji sejarah (KPS)

B4D1E5

Mengaplikasikan istilah / konsep masa dalam

sejarah dengan mahir (KPS)

B4D1E6

Selalu mengamalkan unsur patriotisme (UP)

B4D2

Menghuraikan perkembangan

Zaman Prasejarah, kerajaan awal

di Asia Tenggara dan keagungan

Kesultanan Melayu Melaka

B4D2E1

Membandingkan ciri masyarakat Zaman Prasejarah

(KPS)

B4D2E2

Membandingkan ciri kerajaan Maritim dengan

Agraria (KPS)

B4D2E3

Membandingkan peranan pembesar berempat

dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka

(KPS)

B4D2E4

Menganalisis sumbangan sultan yang memerintah

pada zaman Kesultanan Melayu Melaka (KPS, UP)

B4D2E5

Menghurai peranan Melaka dalam penyebaran

Islam di Asia Tenggara

B4D2E6

Menganalisis kesan perluasan kuasa Kesultanan

Melayu Melaka (KPS)

B4D2E7

Menganalisis ciri kepimpinan yang membawa

kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

(KPS, UP)

B4D2E8

Menganalisis sebab kejatuhan Melaka pada kurun

ke-16 (KPS)

B4D3

Menganalisis Kesultanan Melayu

Melaka menjadi asas kerajaan

masa kini dan latar belakang

Sarawak dan Sabah

B4D3E1

Menganalisis kegemilangan kerajaan Johor dalam

menegakkan kewibawaan Kesultanan Melayu

MelakaB4D3E2

Menganalisis persaingan Johor, Acheh dan Portugis

(KPS)

B4D3E3

Menganalisis faktor kemerosotan kerajaan Johor

(KPS)

B4D3E4

Membandingkan keistimewaan kerajaan Melayu

yang tua dan kerajaan Melayu yang baru (KPS,UP)

B4D3E5

Membandingkan sistem pentadbiran Negeri

Sembilan dengan negeri Melayu yang lain (KPS)

B4D3E6

Membandingkan sistem perundangan bertulis dan

tidak bertulis (KPS)

B4D3E7

Mengelaskan kegiatan sosiobudaya dan

sosioekonomi mengikut kumpulan etnik di Sarawak

(KPS, UP)

B4D3E8

Mengelaskan kegiatan sosiobudaya dan

sosioekonomi mengikut kumpulan etnik di Sabah

(KPS)

 

BAND 5

DESKRIPTOR

EVIDENS

B5D1

Boleh menghubungkait

perkembangan sejarah negara

dengan dunia serta mengambil

iktibar

B5D1E1

Menilai kegemilangan perdagangan antarabangsa

Kesultanan Melayu Melaka (KPS)

B5D1E2

Menilai hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka (KPS)

B5D1E3

Menghubungkait perkembangan intelektual Kesultanan

Melayu Melaka dengan negara luar (KPS)

B5D1E4

Menilai pembentukan empayar Kesultanan Melayu

Melaka sebagai kerajaan terulung di Kepulauan Melayu

(KPS,UP)

B5D1E5

Menilai ketokohan pemimpin Kesultanan Melayu Melaka

yang mendapat pengiktirafan negara luar (KPS,UP)

B5D1E6

Menilai tindakan pemimpin Johor dalam menghadapi

cabaran kuasa luar (KPS, UP)

B5D1E7

Menilai hubungan luar kerajaan Melayu yang tua dan

kerajaan Melayu yang baru (KPS)

B5D1E8

Sentiasa mengamalkan unsur patriotisme

B5D1E9

Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah (UP)

BAND 6

DESKRIPTOR

EVIDENS

B6D1

Menjana idea untuk

kesejahteraan negara dan

menjadi warganegara yang

patriotik serta warga dunia yang

bertanggungjawab

B6D1E1

Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan

kemakmuran negara serta dunia (KPS, UP)

B6D1E2

Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme

(UP):

 Berbangga sebagai rakyat Malaysia

 Bersemangat setia negara

 Bersemangat kekitaan

 Berdisiplin

 Berusaha dan produktif

UP - Unsur Patriotisme

KPS - Kemahiran Pemikiran SejarahNota :